Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Wecofish A/S

1.0 Anvendelse

1.1  Disse Almindelige Salgs- og Leverings-betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter og dermed forbundne tjenesteydelser (”Varerne”), der foretages af Wecofish A/S til dets kunder (”Kunden”), under ét kaldet ”Parterne”, og udelukker samtidig Kundens indkøbsbetingelser.

1.2  Kundens eventuelle afvigende indkøbs-betingelser eller tillæg, ændringer eller ind-skrænkninger til disse Betingelser finder kun anvendelse, i det omfang Wecofish A/S har givet sin udtrykkelige, skriftlige godkendelse heraf.

 

2.0  Kontraktens indgåelse

2.1  Alle skriftlige tilbud og pristilbud fra Wecofish A/S er gældende i 7 dage fra datoen for afgivelsen heraf, medmindre andet er skriftligt aftalt eller angivet af Wecofish A/S. Efter udløbet af denne periode er Wecofish A/S ikke længere bundet af indholdet af sådanne tilbud eller pristilbud.

2.2  En bindende kontrakt vedrørende salg og levering af Varerne (”Kontrakten”) betragtes først som indgået, når Wecofish A/S skriftligt har bekræftet denne, eller når Wecofish A/S har leveret Varerne, hvad der måtte forekomme først.

2.3  Såfremt Wecofish A/S’s ordrebekræftelse ikke svarer til Kundens købstilbud, skal Kunden straks skriftligt gøre opmærksom på en sådan uoverensstemmelse. Såfremt Kunden ikke gør indvendinger, indgås Kontrakten på de i Wecofish A/S’s ordrebekræftelse angivne betingelser, herunder disse Betingelser.

2.4  Wecofish A/S påtager sig intet ansvar for typografiske fejl eller andre fejl eller udeladelser i salgsmateriale, pristilbud, prislister, accept af tilbud, fakturaer eller andre dokumenter eller andet informationsmateriale udsendt af Wecofish A/S. Wecofish A/S forbeholder sig ret til at rette sådanne fejl og udeladelser.

2.5  Ordrer, der er accepteret af Wecofish A/S, kan ikke annulleres af Kunden uden Wecofish A/S’s forudgående, skriftlige accept og kun på den betingelse, at Kunden skal holde Wecofish A/S skadesløs for alle eventuelle tab og omkostninger.

 

3.0  Priser

3.1  Prisen på Varerne er den af Wecofish A/S opgivne pris. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 ovenfor.

3.2  Medmindre andet er skriftligt anført af Wecofish A/S, er de opgivne priser nettopriser, og levering skal ske CIP (Incoterms 2010), eksklusiv skatter og afgifter.

3.3  Priserne er baseret på de råvarepriser, tilskud, valutakurser, toldsatser m.v., der er gældende på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet. I tilfælde af væsentlige ændringer i sådanne råvarepriser, tilskud, valutakurser, toldsatser m.v. forbeholder Wecofish A/S sig ret til at foretage tilsvarende justeringer og ændringer af priserne og dermed Kontrakten.

 

4.0  Betaling

4.1  Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet er skriftligt godkendt af Wecofish A/S. Såfremt Kunden meddeles kredit, skal Kunden på Wecofish A/S’s anmodning stille passende sikkerhed for en sådan kredit på de af Wecofish A/S godkendte vilkår.

4.2  Betaling anses for at være sket, når de skyldige beløb uden fradrag er stillet til Wecofish A/S’s disposition på den af Wecofish A/S anviste konto. Agenter og forhandlere er ikke bemyndiget til at modtage betaling.

4.3  Kunden må ikke foretage fradrag, modregning eller gøre modkrav gældende i de til Wecofish A/S skyldige beløb, medmindre Wecofish A/S skriftligt har godkendt dette.

4.4  Wecofish A/S er berettiget til at hæve Kontrakten og/eller sætte yderligere leverancer i henhold til en igangværende Kontrakt i bero, indtil alle skyldige beløb er betalt fuldt ud.

4.5  Ejendomsretten til Varerne overgår først fra Wecofish A/S til Kunden, når alle skyldige beløb er betalt fuldt ud.

 

5.0  Levering

5.1  Medmindre andet er godkendt skriftligt af Wecofish A/S, sker levering CIP (Incoterms 2010).

5.2  Alle anførte tidspunkter for levering af Varerne er omtrentlige, og Wecofish A/S kan, uanset årsagen hertil, ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, som Kunden måtte lide som følge af forsinket eller manglende levering af Varerne.

5.3  Såfremt Kunden undlader at modtage levering af Varerne i rette tid – eller undlader at afgive nærmere leveringsinstrukser i de tilfælde, hvor Kunden skal afgive sådanne – kan Wecofish A/S efter eget valg enten udsætte tidspunktet for levering eller afsendelse af Varerne og således opbevare Varerne for Kundens regning og risiko, indtil levering kan ske, eller ophæve Kontrakten eller dele heraf, i begge tilfælde uden fortabelse af Wecofish A/S’s øvrige rettigheder eller beføjelser.

5.4  Delforsendelse eller dellevering og/eller omladning kan finde sted. Hver enkelt delforsendelse eller dellevering betragtes som opfyldelse af en særskilt, uafhængig Kontrakt.

5.5  Risikoen for beskadigelse eller tab af Varerne overgår til Kunden på det jf. pkt. 5.1 anførte leveringstidspunkt, eller såfremt Kunden uretmæssigt undlader at modtage levering af Varerne på det tidspunkt, hvor Wecofish A/S tilbyder levering af Varerne.

5.6  Kunden forpligter sig til nøje at overholde Wecofish A/S’s anvisninger i relation til toldbehand-lingen af Varerne og til efter Wecofish A/S’s anmodning at forsyne Wecofish A/S med alle relevante dokumenter, herunder men ikke begrænset til eksport-/importpapirer fra EU-medlemslande og/eller tredjelande, som er nødvendige for at opnå eksportstøtte og andre tilskud. Kunden hæfter for og skal holde Wecofish A/S og Wecofish A/S’s associerede selskaber skadesløs for alle omkostninger og tab, som Wecofish A/S og Wecofish A/S’s associerede selskaber måtte pådrage sig som følge af Kundens misligholdelse af denne forpligtelse.

 

6.0  Undersøgelse og advisering

6.1  Kunden skal straks ved modtagelse af Varerne foretage en grundig undersøgelse af disse med henblik på at afgøre, om Varerne er i kontraktmæssig stand.

6.2  Kunden fortaber sin ret til at påberåbe sig mangler ved Varerne, såfremt Kunden ikke skriftligt giver Wecofish A/S meddelelse herom med nærmere angivelse af manglens beskaffenhed straks efter, at Kunden har opdaget manglen eller burde have opdaget denne. Under alle omstændigheder fortaber Kunden retten til at påberåbe sig mangler ved udløbet af Varernes holdbarhedsdato.

 

7.0  Skadesløsholdelse og ansvar

7.1  Medmindre andet er skriftligt godkendt af Wecofish A/S, skal Varerne overholde de nationale lovkrav, der gælder i produktionslandet. Wecofish A/S er ikke ansvarlig for, om Varerne lever op til de lovkrav, administrative forskrifter og/eller regler, der gælder i det land, hvor levering sker, og påtager sig ikke nogen risiko eller noget ansvar i relation hertil.

7.2  Kunden er ansvarlig for overholdelse af alle gældende love, administrative forskrifter og/eller regler, der gælder dels for import af Varerne til distributionslandet, dels for den efterfølgende forarbejdning, markedsføring, distribution, videresalg og/eller brug heraf.

7.3  Såfremt Varerne ikke er i kontraktmæssig stand som følge af forhold, som Wecofish A/S er ansvarlig for, kan Kunden afvise Varerne med forbehold for de i pkt. 6.2 anførte tidsfrister og ved fremlæggelse af dokumentation for den manglende kontraktmæssighed. Wecofish A/S kan herefter vælge enten at udstede en kreditnota for de mangelfulde varer, give nedslag i Varernes pris svarende til Varernes reducerede værdi eller levere Varer til erstatning af de mangelfulde Varer. 

Kunden har ikke yderligere beføjelser i tilfælde af mangler ved Varerne, uanset årsagen hertil.

Mangelfulde Varer, som er afvist af Kunden, er Wecofish A/S’s ejendom og skal efter anmodning fra Wecofish A/S stilles til Wecofish A/S’s disposition. Medmindre Wecofish A/S vælger at tage de mangelfulde Varer tilbage, skal Kunden skille sig af med sådanne Varer for Wecofish A/S’s regning og risiko på den af Wecofish A/S anviste måde. Kunden skal bestræbe sig mest muligt på at begrænse omkostningerne til bortskaffelsen.

7.4  Wecofish A/S hæfter i intet tilfælde for Kundens driftstab, tab af ordre, indtægtstab, avancetab, tidstab, tab af offentlig støtte, tab af goodwill eller for særlige tab, indirekte tab, følgetab eller skader af nogen art, uanset årsagen hertil.

7.5  Wecofish A/S er ikke ansvarlig for Varernes anvendelighed til det tiltænkte formål, og det er Kundens ansvar, at Varerne egner sig til det formål, hvortil de markedsføres og/eller anvendes. Dette gælder dog ikke salg af detailpakkede Varer.

7.6  Medmindre andet er skriftligt godkendt af Wecofish A/S, har Wecofish A/S til enhver tid ret til at ændre Varernes specifikationer, produktionsprocesser, emballage og/eller mærkning uden at ifalde noget ansvar og uden at give Kunden meddelelse herom.

7.7  Force majeure: Wecofish A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af Wecofish A/S’s forpligtelser og anses ikke for at misligholde disse, såfremt Wecofish A/S viser, at den manglende opfyldelse skyldes en hindring uden for Wecofish A/S’s kontrol, jf. nærmere nedenfor. En sådan begivenhed fritager Wecofish A/S for pligten til at betale erstatning, bod og andre kontraktmæssige sanktioner.

Sådanne begivenheder omfatter i særdeleshed, men er ikke begrænset til, strejke, lockout, arbejdsretlige konflikter, driftsforstyrrelser, eksplosion, brand, naturkatastrofer, regerings-indgreb og restriktioner, som pålægges af nationale eller udenlandske myndigheder, konfiskering, embargo, valutarestriktioner, mangel på transport, veterinære sygdomme, ondsindet kontaminering, borgerkrig, terrorhandlinger, miljøtiltag, mangel på råvarer og emballage samt mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører.

Derudover får Wecofish A/S en rimelig udsættelse af opfyldelsestidspunktet, og Kunden kan i forbindelse hermed ikke hæve eller på anden måde bringe Kontrakten til ophør.

7.8  Såfremt opfyldelse af Kontrakten bliver byrdefuld for Wecofish A/S som følge af begivenheder, der fundamentalt ændrer Kontraktens forudsætninger, enten fordi de med opfyldelsen forbundne omkostninger er steget, eller fordi opfyldelse besværliggøres af andre årsager, som f.eks. begivenheder nævnt ovenfor, er Wecofish A/S berettiget til at nægte opfyldelse af Kontrakten eller til at blive frigjort fra Kontrakten uden at ifalde noget ansvar.

 

8.0  Produktansvar

8.1  Kunden påtager sig at holde Wecofish A/S, Wecofish A/S’s associerede selskaber og repræsentanter skadesløs for alle omkostninger, tab, ansvar, skader og udgifter som følge af dødsfald, personskade eller tingskade, der skyldes Kundens handlinger og/eller undladelser.

8.2  Wecofish A/S er kun ansvarlig for personskade og/eller tingskade, der er forårsaget af Varerne, hvis det kan dokumenteres, at skaden kan henføres til Wecofish A/S, eller et sådant ansvar følger af gældende, ufravigelige lovregler.

8.3  Wecofish A/S hæfter i intet tilfælde for driftstab, tab af ordre, indtægtstab, avancetab, tidstab, tab af offentlig støtte, tab af goodwill eller for særlige tab, indirekte tab, følgetab eller skader af nogen art, uanset årsagen hertil.

8.4  Tilbagekaldelse: Såfremt Varerne tilbagekaldes på Wecofish A/S’s eller på en kompetent myndigheds foranledning, skal Kunden i samråd med Wecofish A/S træffe alle nødvendige forholdsregler, som er hensigtsmæssige under de givne omstændig-heder, herunder men ikke begrænset til indstilling af alle leverancer af Varerne og tilbagekaldelse af Varerne fra lagre, forhandlere og detailhandlere. Kunden må ikke gribe ind i forbindelse med tilbagekaldelsen, der alene kontrolleres af Wecofish A/S, og Kunden må ikke offentliggøre oplysninger om en faktisk eller planlagt tilbagekaldelse af Varerne, medmindre dette sker i overensstemmelse med gældende, ufravigelig lovgivning, eller Wecofish A/S specifikt instruerer Kunden herom.

 

9.0  Immaterielle rettigheder

9.1  Enhver immateriel rettighed eller anden ejendomsret i eller til Varerne eller i relation til Varerne, herunder men ikke begrænset til deres sammensætning, design, emballage og knowhow samt ændringer eller udviklinger heraf, samt til de varemærker, hvorunder Varerne sælges, tilhører udelukkende Wecofish A/S, og Kunden opnår ikke ret, adkomst eller licens dertil. Såfremt Kunden anfægter, skader eller forringer en sådan ejendomsrets gyldighed eller retskraft, er Wecofish A/S berettiget til, uden at ifalde noget ansvar, at bringe ethvert samarbejde mellem Parterne til ophør med øjeblikkelig virkning og annullere enhver Kontrakt.

9.2  Kunden er overfor Wecofish A/S ansvarlig for alle omkostninger og tab – direkte og/eller indirekte – der påføres Wecofish A/S eller Wecofish A/S’s associerede selskaber i anledning af Kundens overtrædelse af punkt 9.1.

 

10.0  Generelt

10.1  I tilfælde af, at en eller flere af disse Betingelser findes ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal dette ikke have nogen betydning for gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

10.2  Såfremt Wecofish A/S undlader at påberåbe sig Kundens misligholdelse af en bestemmelse eller manglende opfyldelse af en forpligtelse, skal dette ikke betragtes som et afkald på at påberåbe sig en eventuel efterfølgende misligholdelse af denne eller andre bestemmelser.

10.3  Kunden skal i forhold til tredjemand hemmeligholde og må ikke videregive fortrolige oplysninger afgivet af Wecofish A/S. Kunden må ikke anvende sådanne oplysninger til Kundens egen fordel eller til fordel for tredjemand.

10.4  Intet i forholdet mellem Wecofish A/S og Kunden skal anses for at udgøre et agentforhold, kompagniskab eller joint venture mellem Parterne, og Kunden er i særdeleshed ikke berettiget til at afgive erklæringer eller garantier på vegne af Wecofish A/S.

 

11.0  Private Brand/Label

Følgende bestemmelser gælder for levering af Varer til Kunden under brug af Kundens varemærke(r) eller forretningskendetegn:

11.1  Medmindre andet aftales skal Kunden uden beregning forsyne Wecofish A/S med emballagetryk, design layouts, mønstre og andet materiale, som er nødvendigt til fremstilling af Varernes emballage.

11.2  Medmindre andet aftales er Wecofish A/S berettiget til at fremstille eller lade fremstille mindst den mængde emballage, der svarer til de anslåede mængder af Varer, der er behov for ifølge Kundens ordreprognoser.

11.3  Wecofish A/S fremstiller Varerne på vegne af Kunden og for dennes regning. Emballage, råvarer og/eller Varer, der ikke bruges uanset årsagen hertil, henligger for Kundens risiko og regning. Kunden skal efter Wecofish A/S’s anmodning refundere emballagens og råvarernes pris svarende til Wecofish A/S’s kostpris, og Varerne skal refunderes til salgsprisen. Kunden skal efter Wecofish A/S’s anmodning stille passende sikkerhed for denne forpligtelse.

11.4  Varerne mærkes med de(t) af Kunden anviste varemærke(r) og/eller varebetegnelse(r). Kunden accepterer at holde Wecofish A/S og Wecofish A/S’s associerede selskaber skadesløs for ansvar, omkostninger, tab, skader og udgifter, som Wecofish A/S eller Wecofish A/S’s associerede selskaber måtte pådrage sig som følge af en krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.

11.5  Varerne emballeres og mærkes efter Kundens anvisninger, og Kunden accepterer at holde Wecofish A/S og Wecofish A/S’s associerede selskaber skadesløs for ansvar, omkostninger, tab, skader og udgifter, som Wecofish A/S eller Wecofish A/S’s associerede selskaber måtte pådrage sig som følge af, at Varernes emballage eller mærkning krænker eller strider mod gældende lovgivning.

11.6  Såfremt Kunden har givet anvisninger for valg af råvarer, ingredienser, hjælpestoffer, emballagemateriale osv. og/eller for leverandører af ovennævnte, påtager Kunden sig risikoen og ansvaret for, at disse råvarer, ingredienser, hjælpestoffer, emballagemateriale osv. overholder gældende lovgivning og er egnede til formålet.

 

12.0  Lovvalg og værneting

12.1  Enhver tvist, der måtte opstå mellem Wecofish A/S og Kunden i forbindelse med en Kontrakt, herunder spørgsmål om kontraktens gyldighed, opfyldelse og/eller fortolkning, et tilbud, et pristilbud, en ordrebekræftelse udstedt af Wecofish A/S, levering af Varerne til Kunden, eller vedrørende fortolkningen af disse Betingelser, afgøres i henhold til dansk ret.

12.2  Mediation
Enhver tvist mellem Wecofish A/S og Kunden skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”. Når en tvist efter én af Parternes opfattelse er opstået mellem Parterne, er hver af Parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

Hvis tvisten ikke løses ved mediation, er hver af Parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole i henhold til nedenstående bestemmelser.

12.3  Enhver tvist skal afgøres ved de danske domstole, og retssager skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Såfremt Sø- og Handelsretten bestemmer, at retten ikke er kompetent, henvises tvisten til Retten i Aalborg som første instans.

12.4  Uanset ovenstående er Wecofish A/S til enhver tid berettiget til at retsforfølge Kunden i det land, hvor Kundens hjemsted er beliggende.

Contact us

Wecofish a/s
Jernbanegade 75
DK-5500 Middelfart
Phone: +45 64 41 50 02
Fax: +45 64 41 58 50
E-mail: wecofish@wecofish.dk

Wecofish a/s